ปัญหาน้ำมันพืชปาล์มและถั่วเหลืองขาดตลาด

Posted by admin - October 31st, 2015

ธงฟ้า2ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดและปรับราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยสาเหตุสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง ประจวบเหมาะกับการที่ชาวสวนปาล์มหันไปนิยมปลูกยางพาราแทน เพราะราคายางพารากำลังไปได้สวย ทำให้ผลผลิตจากต้นปาล์มออกมาสู่ตลาดน้อยและสวนทางกับความต้องการที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงน้ำมันปาล์มถูกนำไปใช้ในการผลิตในภาคพลังงานทดแทนอย่างอิสระ ทั้งหมดนี้จึงร่วมกันส่งผลให้ราคาปาล์มดิบในท้องตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลไปยังปากท้องของประชาชนคนบริโภคน้ำมันปาล์มกันถ้วนหน้า

สินค้าอุปโภคบริโภคยังไม่เกิดปัญหาขาดตลาด แม้มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมากเนื่องจากกลไกตลาดจะเป็นตัวบอกว่าสินค้าไหนมีความต้องการมากขึ้น ผู้ประกอบการก็จะผลิตสินค้าออกมาป้อนตลาดมากขึ้น แต่หากสินค้าไหนความต้องการในตลาดน้อยก็จะมีจำนวนลดลงตามไปด้วย ทำให้ในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือมีการซื้อไว้เพื่อกักตุน แต่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีปัญหาไปแล้ว  เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงมากทำให้ไม่สามารถขึ้นราคาได้ ประกอบกับสินค้าบางตัวอยู่ในการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ด้วย และผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกรายต้องปรับตัวรับมือต้นทุนสูงขึ้น ด้วยการหันไปลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดหรือนำเข้าสินค้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเงินบาทอยู่ในระดับแข็งค่าต่อเนื่องจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้อยู่ในระดับต่ำได้

การปรับขึ้นราคาน้ำมันพืชปาล์มน่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นจนอาจมีการซื้อขายน้ำมันถั่วเหลืองในราคาที่สูงกว่าราคาควบคุม และกดดันให้น้ำมันถั่วเหลืองถูกปรับราคาขึ้นตามมา ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่าบางแห่งประสบปัญหาน้ำมันพืชปาล์มและถั่วเหลืองขาดตลาด และหลายแห่งจำกัดการซื้อ ซึ่งสาเหตุหลักน่าจะมาจากการซื้อน้ำมันถั่วเหลืองเพื่อใช้ทดแทนน้ำมันปาล์ม และอาจมีการกักตุนสินค้า นอกจากนี้ผลกระทบต่อมาที่คาดว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการทยอยปรับขึ้นราคาของสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้น้ำมันพืชทั้งสองในการผลิต เนื่องจากบทบาทของปาล์มน้ำมันมิได้จำกัดอยู่แค่ในฐานะพืชอาหารเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในฐานะพืชพลังงานในการเป็นวัตถุดิบเพื่อทำไบโอดีเซล ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมับดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของรัฐ

Tags: , ,

Comments are closed.

Blog Home